in

Got me guffawing – contemporary

Got me giggling 😂

Got me guffawing 😂 – original